ASVEnergy om abonnert effekt

ASVEnergy er i all hovedsak positive til NVEs foreslåtte endringer selv om vi kan være enige med diverse høringssvar om endringene kan være dårlig utredet. Men vi er ikke enige i at forslaget er for komplisert eller lite fremtidsrettet, tvert imot.

Nedenfor er en kortfattet beskrivelse av hvordan vi mener nettleien burde utformes.

1.1 - ASVEnergy ønsker et effektbasert tariffledd og abonnert effekt velkommen. Men effektleddet må/bør være DYNAMISK, det vil si at effektleddet bare må betales i de periodene strømnettet er høyt belastet. ASVEnergy kaller denne modellen for dynamisk abonnert effekt.

2.1 - Størstedelen av nettleia bør betales som et fastledd basert på valgt abonnert effekt. (Høyt fastledd + lavt energiledd + effektledd ved behov + strømpris)
MERK: I et fremtidscenario med mye sol og vindenergi vil energiproduksjonen (og strømprisene) variere voldsomt, slik at det vil være hensiktsmessig å bruke mye strøm når produksjonen er høy (og strømprisene er lave), og da må man dimensjonere strømnettet deretter.

3.1 - Når belastningen i strømnettet er lav betaler du ikke effektledd uansett hvor mye strøm du bruker.

3.2 - Når belastningen i strømnettet er høy og du bruker lite strøm betaler du fortsatt ikke effektledd. Hvis du da har et 5 kW abonnement og bruker 4 kWh/h betaler du ikke effektledd.

3.4 - Når belastningen i strømnettet er høy og du bruker mye strøm så må du betale effektledd, f.eks 1 kr/kWh. Hvis du da har et abonnement på 5kW og bruker 6 kWh/h betaler du 6 kr i effektbasert tariffledd + strømpris som vanlig.

4.1 - Det må være mulig å unngå effektleddet hvis alt eller deler av strømforbruket kommer fra solceller eller batteri. F.eks hvis du abonnerer på 5kW og har brukt 8kWh/h derav 4kWh har kommet fra nettet og resterende 4 kWh fra solceller eller batteri så må kunden ikke betale effektledd.

5.1 - Det må utredes hvordan man definerer at strømnettet er overbelastet. Det enkleste ville kanskje vært å bruke den lokale trafostasjonen til å bestemme når man må betale effektledd. F.eks når klokka slår 16:00 og den lokale trafostasjonen leverer mer enn 80% av maks effekt så må du betale for overforbruk den kommende timen.

5.2 - Det bør vurderes å innføre kortere tidsintervall, f.eks 15 minutter. 5kWh/h blir da 1,25kWh/Qh.
Alternativt kan man sette en grense på for hvor lang tid man kan overskride abonnert effekt, f.eks 600 sekunder ut av en times 3600 sekunder.

Komplisert?

5.3 - Det bør vurderes å innføre “eksponentielt” effektledd. En kunde som abonnerer på 5kW kan da betale følgende i effektledd når nettet er overbelastet:
5kWh/h = 0kr
6kWh/h = 6kWh/h*1kr = 6kr.
7kWh/h = 7kWh*1,10kr = 7,7kr
8Wh/h = 8Wh/h*1,20kr = 9,6kr

Komplisert sa du?

6.1 - Det bør være mulig å sende forbruksdata i nåtid over internett til NVE/Statnett/Elhub og i retur få informasjon om hvor mye du betaler i nettleie og strøm i sanntid. Da kan forbrukerne som vil spare penger slå av elektrisk utstyr “old style” eller investere utstyr som gjør det automatisk (smart grid).

7.1 - Microgrid/hybrydgrid fantastene burde få muligheten til å ha et felles målepunkt (den lokale trafostasjonen). Da kan f.eks femti husstander danne et eget micro/hybrydgrid der de f.eks abonnerer på et 250kW abonnement (2,5kW per husstand). Nettselskapet/strømselskapet sender da en stk regning og medlemmene i microgridet blir så enige om hvor mye hver enkelt betaler for strøm og nettleie. Lykke til!

8.1 - Hvis man skulle velge å fortsette med dagens energibaserte nettleie (eller time of use) må man gjøre det slik at de med solceller på taket betaler nettleie basert på hvor strøm de faktisk har brukt. Slik det er nå kan en med solceller på taket betale vesentlig mindre i nettleie en en som ikke har solceller på taket selv om de har samme strømforbruk. Resultatet er at alle andre må betale mer, dette blir for dumt når vi vet at nettutgiftene kommer til å øke i årene som kommer. Det argumenteres gjerne med at distribuert solenergi reduserer nettkostnadene, men det faktum at den norske solenergibransjen er motstandere av abonnert effekt er jo en klar indikasjon på at også solcelleeiere har perioder med høyt effektuttak fra strømnettet og således ikke reduserer kostnadene for nettselskapene, i tillegg viser “forskning” at solcelleeiere er overrepresentert på elbil statistikken!